Żywność niepakowana – etykietowanie

Żywność niepakowana – etykietowanie

Żywność niepakowana – co mówi ustawa ?

Żywność niepakowana - etykietowanie Żywność niepakowana - co mówi ustawa ?
Żywność niepakowana – etykietowanie

“§ 19.1. W przypadku środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania lub w przypadku pakowania środków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży podaje się:
1)  nazwę środka spożywczego wskazaną w sposób określony w art. 17 rozporządzenia nr 1169/2011;
2)  nazwę albo imię i nazwisko producenta;
3)  wykaz składników – zgodnie z art. 18–20 rozporządzenia nr 1169/2011, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia;
4)  klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup
albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;
5)  w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego mrożonych glazurowanych – dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;
6)  w przypadku pieczywa – dodatkowo:
a)  masę jednostkową,
b)  informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” – gdy został zastosowany taki proces technologiczny.

 Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.”

Pamiętamy że żywność niepakowana jest tak samo sprawdzana przez inspekcje jak i żywność pakowana. Żywność niepakowana powinna mieć takie same oznaczenia jak żywność niepakowana ale bez uwzględnienia wartości odżywczej. Do tego celu najlepiej obok sprzedawanych produktów umieścić wywieszkę na której musimy wpisać skład produktu z uwzględnieniem alergenów, nazwę producenta, nazwę produktu, masę jednostkową itp. informacje zawarte w wyżej przytoczonym rozporządzeniu.

Comments are closed.